Sashes & Bows

McLean Smocked Party Sash™ -- White w/ Trees
Taffeta Party Sash -- Blue
Taffeta Party Sash -- Champagne
Taffeta Party Sash -- Pink
Taffeta Party Sash -- White
Mitzi Bow -- Blue
Mitzi Bow -- Mint
Mitzi Bow -- Navy
Mitzi Bow -- Pink
Printed Mitzi Bow -- Fitz Floral