Party Sashes

McLean Smocked Party Sash™ -- White w/ Hearts
McLean Smocked Party Sash™ -- Blue w/ Gifts
Cotton Party Sash
Cotton Party Sash

$22.00

Sold Out
McLean Smocked Party Sash™ -- White w/ Trees