White w/ White Sash

Cotton Party Dress
Taffeta Party Dress